การหกล้มในผู้สูงอายุ พ.ศ.2561

ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2564 โดย ADMIN ข่าวสาร-ประกาศ

ผลการวิจัย : ผู้สูงอายุเคยหกล้มในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 31.5 ผู้หญิงหกล้มมากกว่าผู้ชาย 2.7 เท่า การหกล้มส่วนใหญ่เกิดในบ้าน (ร้อยละ 72.8) โดยมักเกิดจากการสะดุด/ลื่น (ร้อยละ 62.3) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการหกล้ม คือ ค่าดัชนีมวลกายที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ความดันโลหิตต่าขณะเปลี่ยนท่า ความผิดปกติในการเดินและทรงตัวจากการทดสอบ Time Up and Go Test, Romberg’s Test และ Tandem Gait Test โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน ลักษณะที่เสี่ยงต่อการหกล้ม, แสงสว่างภายในสถานที่ไม่เพียงพอ และการจัดวางสิ่งของภายในสถานที่ไม่เป็นระเบียบ

สรุป : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการหกล้ม คือ ภาวะโภชนาการที่ผิดปกติ ความดันโลหิตต่าขณะเปลี่ยนท่า ความผิดปกติในการเดินและทรงตัว โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม จากผลการวิจัยนี้อาจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป คาสาคัญ : ผู้สูงอายุ, หกล้ม, ปัจจัยเสี่ยง


เอกสารฉบับเต็มตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์แนบ