การสอบสวนการระบาดโรคติดเชื้อเด็งกี่ บ้านอูนยางคํา อ.นาหว้า จ.นครพนม

ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2564 โดย ADMIN ข่าวสาร-ประกาศ

ความเป็นมา : กลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศและจังหวัดนครพนม ในวันที่ 11 เมษายน 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อเด็งกี่เป็นรายแรกที่บ้านอูนยางคํา ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม และพบมีรายงานผู้ป่วยที่บ้านอูนยางคําต่อมาอีกหลายราย โดยพื้นที่นี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง ปี 2558 – 2561 ที่ผ่านมา การศึกษานี้เป็นการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อเด็งกี่ บ้านอูนยางคํา อ.นาหว้า จ.นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและการระบาดของโรค ศึกษาลักษณะการเกิด โรคตามบุคคล เวลา และสถานที่ ค้นหาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการระบาด และกําหนดแนวทาง ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค


เอกสารฉบับเต็มตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์แนบ